به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در حکم علی ثابت نیا چنین آمده است:

جناب آقای مسعود اله یاری

نظر به تعهد، شناخت و تجربه جنابعالی در امور تخصصی جشنواره های موسیقایی، به موجب این حکم به سمت«مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران» منصوب می شوید، امید است با به کارگیری دانش و مهارت حرفه ای درارتقاء بخشی کیفی و ارتباط مؤثر جشنواره با مخاطبان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی و تهیه و نظارت بر درونمایه ی تارنمای رسمی جشنواره در سایه تعامل و همدلی با اصحاب فرهیخته رسانه موفق و پیروز باشید.