هیبت
هیبتفریدون پوررضا

گزارش ویدئویی در حاشیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران/خداد شکل زهی، فاروق رحمانی و صدیق زردکوهی