هیبت
هیبتفریدون پوررضا

تماس با ما

    اطلاعات تماس

    دبیر جشنواره: محمدعلی مرآتی

    اعضای شورای علمی:
    کیوان آقامحسنی، نرگس ذاکرجعفری، احمد صدری، حمید عسکری و محمدعلی مرآتی